Techno-Economic Analysis of Biodiesel Production from Microalgae: A Review

Junying Chen, Qingliang Li, Chun Chang, Jing Bai, Liping Liu, Shuqi Fang, Hongliang Li

Abstract


The development of the microalgae-based biodiesel technology has become a hot research topic in the bioenergy field in recent years. Presently, the technical possibility of the conversion of microalgae to biodiesel has been confirmed at the laboratory scale. The fundamental issues impeding the industrialization of microalgae-based biodiesel include the high cost of production and the lack of research on the scaling-up technology. In this paper, the technical challenges and economic aspects of biodiesel production from microalgae were analyzed. It was found that the production cost of microalgae-based biodiesel mainly come from three processes: microalgae cultivation, harvest, and lipid extraction, among which microalgae cultivation represented the highest cost. Finally, the prospect of the industrialization of the microalgae-based biodiesel was proposed. 

Citation: Junying Chen, Qingliang Li, Chun Chang, Jing Bai, Liping Liu, Shuqi Fang ,Hongliang Li, Techno-Economic Analysis of Biodiesel Production from Microalgae: A Review, Trends in Renewable Energy, 2017, 3(2): 141-52. DOI: 10.17737/tre.2017.3.2.0035


Keywords


Microalgae; Biodiesel; Technical challenges; Economic Analysis; Cultivation; Harvest; Lipid extraction

Full Text:

FULL TEXT (PDF)

References


Li Hua, Wang Wei-bo, Liu Yong-ding, Xu Ai-hua, Li Dun-hai, Shen Yin-wu. The development of microalgae biodiesel and the utilization of oleaginous microalgae. Renewable Energy Resources, 2011, 29(4): 84-89

Liu Jian-guo, Long Yuan- ru, Huang Yuan, Pang Tong, Lin Wei, Li Ling. The research status, problems and developmental strategies in culture microalgal for biodiesel. Marine Sciences, 2013, 37(10): 132-141

You Jin-kun, Yu Xu-ya, Cui Jia-li. Review on the situation and trend of producing biodiesel from microalgae. China Oils and Fats. 2011, 36(3): 47-51

Huang Ying-ming, Wang Wei-liang, Li Yuang-guang, Xie Jing-li, Fan Jian-hua, Tao Li-ming. Strategies for research and development and commercial production of microalgae bioenergy. Chinese Journal of Biotechnology, 2010, 26(7): 907-913

Mei Hong, Zhang Cheng-wu, Yin Da-cong, Gen Ya-hong, Ouyang Zheng-rong, Li Ye-Guang. Survey of studies on renewable energy production by microalgae. Journal of Wuhan Botanical Research, 2008, 26(6): 650-660

Illman AM, Scragg AH, Shales SW. Increase in Chlorella strains calorific value when grown in low nitrogen medium. Enzyme Microb Technol, 2000, 27: 631-635

Takagi M, Karseno, Yoshida T. Effect of salt concentration on intra-cellular accumulation of lipids and triacylglyceride in marine microalgae Dunaliella cells. Journal of Bioscience and Bioengineering, 2006, 101(3): 223-226

Gao Chun-fang, Yu shi-shi, Wu Qing-yu. Advance of Biodiesel from microalgae. Biology Bulletin, 2011, 46(6): 1-5

Liao Xiaoling, Wu Qingyu. Bio-oil fuel production from microalgae after heterotrophic growth. Renewable Energy, 2004, (4): 41-44

Li Daoyi, Li Shujun, Liu Tianshu, Zhao Fengmin, Yang Juntai, Li Dong. Technology of Microalgae Bioenergy Industrialization. Journal of Agricultural Machinery, 2010, 41(S1): 160-166

Chen P, Min M, Chen Y, et al. Review of the biological and engineering aspects of algae to fuels approach. International Journal of Agricultural and Biological Engineering 2009, 2(4): 1-30

Molina G E, Belarbi E H. Acien Femandez F G, et al. Recovery of microalgal biomass and metabolites process options and economics. Biotechnology Advances, 2003, 20(7-8): 491-515

Sun Li-ying, He Hao, Tian Yi-shui, Qi Pan-lun, Zhao Li-xin. Key issues discussion of large-scale production of microalgae. Renewable Energy Resource, 2012, 30(9): 70-74

Hao Zong-di, Yang Xun, Shi Jie, Zhang Sen, Liu Ping-huai. Research progress of microalgal biodiesel. Journal of Shanghai Ocean University, 2013, 22(2): 282-288

Chen Jianqiu. Green renewable energy –development and utilization of energy microalgae. Journal of Green Science and Technology, 2012, (9): 117-118.

Zhang Fang, Cheng Li-hua, Xu Xin-hua, Zhang Lin, Chen Huan-lin. Technologies of Microalgal Harvesting and Lipid Extraction. Progress in Chemistry, 2012, 24(10): 2062-2072

Liu Tian-zhong, Wang Jun-feng, Chen Lin. Status and trends of energy microalgae and their biorefinery. Biobusiness, 2015, (4): 31-39

Wahlen BD, Willis RM, Seefeldt LC. Biodiesel production by simultaneous extraction and conversion of total lipids from microalgae, cyanobacteria, and wild mixed-cultures. Bioresource Techonlogy, 2011, 102(3): 2724-2730

Zhang Gui-zhi, Wang Yong, Cao Ning, Du Chang. Preparation of Biodiesel from Microalgae by direct transesterification under supercritical methanol conditions. Biomass Chemical Engineering, 2012, 46(1): 6-19

Yang C, Li R, Cui C, et al. Catalytic Hydroprocessing of Microalgae-Derived Biofuels: A Review. Green Chemistry, 2016, 18(13): 3684-3699

Wu Li-zhu, Dou Shi-juan, Cong Jun-guang, Yang Guo-jun, Liu Jin-feng. The background and development strategy of Microalgae Biodiesel. Current Biotechnology, 2015, 5(2): 85-88

Zhang Ying-wei, Liu Wei. Advances in the research of Microalgae Bioenergy. Marine Sciences, 2012,36(1): 132-138

Ryan Davis, Andy Aden, Philip T. Pienkos. Techno-economic analysis of autotrophic microalgae for fuel production. Applied Energy, 2011, 88(10): 3524-3531

Jason C. Quinn, Ryan Davis. The potentials and challenges of algae based biofuels: A review of the techno-economic, life cycle, and resource assessment modeling. Bioresource Technology, 2015, 184: 444-452

Zhang Ting-ting, Xie Xiao-min, Huang Zhen. Life Cycle Analysis of Microalgal Biodiesel in China. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2014, 48(6): 750-755.

Benjamin Taylor, Ning Xiao, Janusz Sikorski, et al. Techno-economic assessment of carbon-negative algal biodiesel. Applied Energy, 2013, 106(6): 262-274.

Li Fei, Bai Jing, Chang Chun, Fang Shu-qi, Li Hong-liang, Chen Jun-ying, Han Xiu-li. Developments of cost control technologies to produce biodiesel from microalgae. Modern Chemical Industry, 2015, 35(5): 16-20

Chen guo, Zhao Jun, Su Peng-fei, Chen Hong-wen. Progress in biodiesel production from microalgae. Chemical Industry and Engineering Progress, 2011, 30(10): 2186-2193

Kim D, La H, Ahn C, et al. Harvest of Scenedesmus sp. with bioflocculant and reuse of culture medium for subsequent high-density cultures. Bioresource Technology, 2011, 102(3): 3163-3168

Jason C Quinn, Gordon T Smith, Cara Meghan Downes, et al. Microalgae to biofuels lifecycle assessment-multiple pathway evaluation. Algal Research, 2014, 4(4): 116-122

Lardon L, Hélias A, Sialve B, et al. Life-cycle assessment of biodiesel production from microalgae. Environ Sci Technol, 2009, 43(17): 6475–6481

Qiao Kai, Jia Lu. Biodiesel production from microalgae and its case economic analysis. Petroleum & Petrochemical Today, 2015, (9): 30-35

Hasan R, Zhang B, Wang L, et al. Bioremediation of Swine Wastewater and Biodiesel Production by Using Chlorella Vulgaris, Chlamydomonas Reinhardtii, and Chlamydomonas Debaryana. Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology, 2014, 5(3): 175
DOI: http://dx.doi.org/10.17737/tre.2017.3.2.0035

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Junying Chen et al.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.
Copyright @2014-2022 Trends in Renewable Energy (ISSN: 2376-2136, online ISSN: 2376-2144)